Makronet Gizlilik İlkesi

Makronet, size daha iyi hizmet verebilmek ve yardımcı olabilmek  için veri toplar ve bu hususta bilgilerinizin gizliliğine önem verir.

Kişisel veriler, internet siteleri ve müşteri görüşmeleri de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı yada elektronik ortamdan, aşağıda verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

Makronet web sitesini ziyaret edenler, kişisel verilerin işlenmesi hususunda şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 sayılı Kanun) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kanun’un, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 • Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması,
 • İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin biraraya getirilmesi ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları uzman kişiler ile paylaşmak,
 • Pazar araştırması amacıyla gerek e-posta, telefon, veya SMS yoluyla gerekirse de posta yoluyla sizinle irtibat kurmak,
 • İnternet sitemiz için trafik analizi yapmak ve müşteri memnuniyetini optimum düzeyde gerçekleştirmek adına için internet sitemizi size özgü hale getirmek,
 • Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki e-postaları periyodik olarak gönderebilmek,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile, tarafınızın tüm hakları gözetilerek, verileri resmi kurum ve/veya kişilere aktarmak.

Girmiş olduğunuz veriler, ‘Kişisel Veri Bilgilendirme Formu’nu kabul etmeniz halinde, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanacaktır.

Tarafımızca tutulmakta olan verilere ulaşılması yada bilgilerin değiştirilmesi, güncelleme sayfaları aracılığı ile yapılabilecektir.

Sitemizi sürekli olarak geliştirmekte olduğumuzdan ötürü, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme tarafınıza ‘Gizlilik Prosedürü’ başlığı altında bildirilecektir.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda kişisel verileriniz şu kurumlar ile paylaşılabilir: Faaliyetlerimizi ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile, adımıza kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcıları ile, gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle. Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı, veri sahibinin açık rızası olmaksızın kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca tarafımıza başvurarak;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse, bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler, tarafımızca en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.